LABOR SYSTEM MUŹNIEROWSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000750566
Numer REGON: 932269686
Numer NIP: 8992385420
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-10-02
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2024-05-27
Sygnatura akt[RDF/606348/24/644]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2018-10-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 932269686 NIP 89923854202018-10-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABOR SYSTEM MUŹNIEROWSCY SPÓŁKA JAWNA2018-10-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-10-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-10-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. KĘTRZYŃSKA nr domu 29 kod pocztowy 51-413 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-10-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejLABORSYSTEM@LABORSYSTEM.PL2018-10-02 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.LABORSYSTEM.PL2018-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.09.2018 R.2018-10-02 do dziś
201.02.2020 R., ZMIENIONO: §8; §9 PKT. 5.2020-02-06 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 31 GRUDNIA 2021 R, ZMIENIONO: PUNKT 1; § 7 PUNKT 1; § 8; § 9 PUNKT 5 UMOWY SPÓŁKI.2022-01-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-10-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2018-10-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI LABOR SYSTEM TOMASZ MUŹNIEROWSKI, MARIOLA MUŹNIEROWSKA, MICHAŁ MUŹNIEROWSKI SPÓŁKA CYWILNA Z DN. 14.09.2018 R. DANE WSPÓLNIKÓW: TOMASZ MUŹNIEROWSKI, NIP 6921636954, MARIOLA MUŹNIEROWSKA, NIP 8941145752, MICHAŁ MUŹNIEROWSKI, NIP 8961579005.2018-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaLABOR SYSTEM TOMASZ MUŹNIEROWSKI, MARIOLA MUŹNIEROWSKA, MICHAŁ MUŹNIEROWSKI,2018-10-02 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2018-10-02 do dziś
5. Numer REGON9322696862018-10-02 do dziś
6. Numer NIP89923854202018-10-02 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUŹNIEROWSKA2018-10-02 do dziś
2. ImionaMARIOLA BARBARA2018-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-10-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-10-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-10-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-10-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUŹNIEROWSKI2018-10-02 do dziś
2. ImionaTOMASZ ZBIGNIEW2018-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-10-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-10-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-10-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-10-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUŹNIEROWSKI2018-10-02 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2018-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-10-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-10-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-10-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ JEDNOOSOBOWO WSPÓLNICY MARIOLA BARBARA MUŹNIEROWSKA I TOMASZ ZBIGNIEW MUŹNIEROWSKI.2018-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUŹNIEROWSKA2018-10-02 do dziś
2. ImionaMARIOLA BARBARA2018-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUŹNIEROWSKI2018-10-02 do dziś
2. ImionaTOMASZ ZBIGNIEW2018-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy131 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2018-10-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2018-10-02 do dziś
233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2018-10-02 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2018-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 02.10.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-19 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
6OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów