DND INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000750516
Numer REGON: 381428139
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-09-28
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-05-05
Sygnatura akt[RDF/290104/21/994]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-09-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDND INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-09-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-09-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat SZAMOTULSKI gmina KAŹMIERZ miejscowość KAŹMIERZ2018-09-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KAŹMIERZ ulica UL. POLNA nr domu 21 kod pocztowy 64-530 poczta KAŹMIERZ kraj POLSKA 2018-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.07.2018R., NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 5105/2018.2018-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-09-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-09-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAPIERAŁA2018-09-28 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2018-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.50O,00 ZŁ2018-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIUBA2018-09-28 do dziś
2. ImionaMARCIN2018-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.50O,00 ZŁ2018-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-09-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I WYSTĘPOWANIA W JEJ IMIENIU ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH OŚWIADCZEŃ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I WYSTĘPOWANIA W JEJ IMIENIU ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH OŚWIADCZEŃ SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE MOGĄ SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI, REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WSPÓLNIE LUB KTÓRYKOLWIEK Z NICH WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.2018-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAPIERAŁA-BATYGOLSKA2020-12-04 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA RAJMUNDA2020-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-09-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2018-09-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2018-09-28 do dziś
210 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2018-09-28 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-09-28 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-09-28 do dziś
556 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2018-09-28 do dziś
696 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2018-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.09.2020 okres OD 09.07.2018 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
2data złożenia 28.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów