FIRMA HANDLOWA „BOLETUS” PAWICKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000750238
Numer REGON: 381400170
Numer NIP: 6793174843
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-09-27
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2023-06-01
Sygnatura akt[RDF/492961/23/229]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2018-09-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „BOLETUS” PAWICKI SPÓŁKA JAWNA2018-09-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-09-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-09-27 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. MAURYCEGO MOCHNACKIEGO nr domu 28A kod pocztowy 30-652 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.09.2018 R.2018-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-09-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWICKI2018-09-27 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2018-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-09-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-09-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-09-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-09-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANUSZ2018-09-27 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2018-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-09-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-09-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-09-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-09-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-09-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST PRZEMYSŁAW PAWICKI.2018-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWICKI2018-09-27 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2018-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-09-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2018-09-27 do dziś
246 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2018-09-27 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2018-09-27 do dziś
447 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-09-27 do dziś
547 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-09-27 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-09-27 do dziś
747 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-09-27 do dziś
847 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 27.09.2018 DO 31.12.20182021-03-15 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-15 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-26 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-26 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów