ENCEDO LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000749859
Numer REGON: 381368992
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-09-21
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2021-09-14
Sygnatura akt[RDF/329418/21/865]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2018-09-21 do dziś
3. NazwaENCEDO LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE2018-09-21 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejENCEDO LIMITED PRIVATE LIMITED COMPANY2018-09-21 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoCOMPANIES HOUSE 09338846 REJESTR SPÓŁEK ANGLII I WALII2018-09-21 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGWIELKA BRYTANIA2018-09-21 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-09-21 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-09-21 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość WROCŁAW ulica UL. GEN. STEFANA GROTA-ROWECKIEGO nr domu 10 nr lokalu 12 kod pocztowy 52-220 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-07-18 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj WIELKA BRYTANIA jednostka podziału terytorialnego HRABSTWO-WIELKI LONDYN GMINA -HACKNEY miejscowość LONDYN ulica PAUL STREET nr domu 86-90 nr lokalu kod pocztowy EC2A 4NE poczta LONDYN 2018-09-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuRADA DYREKTORÓW2018-09-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyKAŻDY Z UPRAWNIONYCH DYREKTORÓW MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2018-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUTECKI2018-09-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF GRZEGORZ2018-09-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2018-09-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYNKOWSKI2018-09-21 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ MAREK2018-09-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2018-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoRUTECKI2018-09-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF GRZEGORZ2018-09-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-09-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2018-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2019 okres OD 21.09.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3data złożenia 14.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów