HIGH EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000749439
Numer REGON: 381332770
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-09-18
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-06-27
Sygnatura akt[RDF/303972/21/317]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-09-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGH EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-09-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2018-09-18 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. FRANCISZKA RATAJCZAKA nr domu 23 nr lokalu 6 kod pocztowy 61-814 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-02-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@VAPEFULLY.COM2018-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 4125/2018 Z DNIA 5 CZERWCA 2018 ROKU SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM ADAMEM TKACZYŃSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ ANDRZEJ TKACZYŃSKI ADAM TKACZYŃSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. SĄDOWEJ 14/4.2018-09-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-09-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-09-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYSEWSKI2018-09-18 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JERZY2018-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00ZŁ2018-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaILLG2018-09-18 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JAN2018-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00ZŁ2018-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2018-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1100000,00 ZŁ2018-09-18 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-09-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD KIERUJE BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYSEWSKI2018-09-18 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JERZY2018-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-09-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaILLG2018-09-18 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JAN2018-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-09-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-09-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy127 9 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2018-09-18 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2018-09-18 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2018-09-18 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-09-18 do dziś
577 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2018-09-18 do dziś
647 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-09-18 do dziś
746 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2018-09-18 do dziś
816 24 PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2018-09-18 do dziś
920 1 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW, NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH, TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH2018-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2019 okres OD 08.03.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2data złożenia 14.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-14 do dziś
3data złożenia 27.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-14 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.03.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-14 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów