EMSAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000749169
Numer REGON: 381314275
Numer NIP: 7811980929
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-09-17
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-09-16
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/17564/21/544]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-09-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMSAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-09-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-09-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2018-09-17 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. MALTAŃSKA nr domu 1 nr lokalu 070 kod pocztowy 61-131 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-10-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejM.CHECLEWSKI@GMAIL.COM2018-09-17 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EMSAF.COM2018-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.09.2018 R.2018-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-09-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHĘCLEWSKI2018-09-17 do dziś
2. ImionaMATEUSZ PIOTR2018-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-09-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-09-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-09-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2500,00 ZŁ2018-09-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2450,00 ZŁ2018-09-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2450,00 ZŁ2018-09-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-09-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMSAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3800746102018-09-17 do dziś
4. Numer KRS0000729931 2018-09-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHĘCLEWSKI2020-06-09 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW MAREK2020-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-06-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-06-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-06-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.500,00 ZŁ2020-06-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.450,00 ZŁ2020-06-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.450,00 ZŁ2020-06-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-06-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-09-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2018-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMSAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3800746102018-09-17 do dziś
4. Numer KRS0000729931 2018-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-09-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2018-09-17 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2018-09-17 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2018-09-17 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2018-09-17 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2018-09-17 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2018-09-17 do dziś
774 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2018-09-17 do dziś
873 12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW2018-09-17 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-07-052021-09-16 do dziś