LERKIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000748644
Numer REGON: 381307045
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-05
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-11-05
Sygnatura akt[RDF/269030/20/990]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-09-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLERKIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-01-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-09-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-09-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA „SOLIDARNOŚCI” nr domu 117 nr lokalu 207 kod pocztowy 00-140 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.09.2018 R.2018-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-09-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-09-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAYVAZYAN2018-10-26 do dziś
2. ImionaHAYK2018-10-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH2018-10-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-10-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2018-09-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-09-14 do dziś
245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2018-09-14 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-09-14 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2018-09-14 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2018-09-14 do dziś
663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2018-09-14 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2018-09-14 do dziś
869 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2018-09-14 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2018-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.12.2019 okres OD 14.09.2018 DO 21.11.20192019-12-27 do dziś
2data złożenia 30.07.2020 okres OD 22.11.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
3data złożenia 14.08.2020 okres OD 01.01.2020 DO 30.06.20202020-08-14 do dziś
4data złożenia 05.11.2020 okres OD 01.01.2020 DO 31.07.20202020-11-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.09.2018 DO 21.11.20192019-12-27 do dziś
2OD 22.11.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 30.06.20202020-08-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.11.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 30.06.20202020-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiKANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH ZIELENIEWSKI, UL. MARSZAŁKOWSKA 87 LOK.23, 00-683 WARSZAWA, ZASTĘPCA NOTARIALNY MAŁGORZATA BISZOFF - ZASTĘPCA WOJCIECHA ZIELENIEWSKIEGO NOTARIUSZA, REP. A NR 8707/2019 Z DNIA 22.11.2019R., 22.11.20192020-01-20 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA - JEDEN LIKWIDATOR SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI2020-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKHAVRONIUK2020-01-20 do dziś
2. ImionaANDRIY2020-01-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościKANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH ZIELENIEWSKI, UL. MARSZAŁKOWSKA 87 LOK.23, 00-683 WARSZAWA, ZASTĘPCA NOTARIALNY MAŁGORZATA BISZOFF - ZASTĘPCA WOJCIECHA ZIELENIEWSKIEGO NOTARIUSZA, REP. A NR 8707/2019 Z DNIA 22.11.2019R., 22.11.20192020-01-20 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów