TANIEC W EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000748294
Numer REGON: 381266205
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-09-10
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-09-11
Sygnatura akt[KO.IX NS-REJ.KRS/5420/23/412]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-09-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANIEC W EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-09-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIN gmina KOSZALIN miejscowość KOSZALIN2018-09-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KOSZALIN ulica UL. AUSTRIACKA nr domu 1 kod pocztowy 75-430 poczta KOSZALIN kraj POLSKA 2021-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.09.2018R.,2018-09-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-09-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-09-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLCHOWIK2018-09-10 do dziś
2. ImionaKINGA2018-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ2023-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOGONOWSKI2023-09-11 do dziś
2. ImionaIGOR WOJCIECH2023-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ2023-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-09-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-09-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLCHOWIK2018-09-10 do dziś
2. ImionaKINGA2018-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-09-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPOGONOWSKI2023-09-11 do dziś
2. ImionaIGOR WOJCIECH2023-09-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-09-11 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2023-09-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2018-09-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2018-09-10 do dziś
264 92 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2018-09-10 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-09-10 do dziś
485 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2018-09-10 do dziś
593 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2018-09-10 do dziś
690 0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2018-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2020 okres OD 10.09.2018 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
2data złożenia 14.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
3data złożenia 06.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
4data złożenia 23.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.09.2018 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów