ARTIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000747446
Numer REGON: 381201200
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-09-04
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-09-06
Sygnatura akt[RDF/327645/21/729]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-09-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-09-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-09-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-09-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TWARDA nr domu 18 kod pocztowy 00-105 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.08.20182018-09-04 do dziś
208.03.2019 R., REP. A NR 3894/2019, NOTARIUSZ JOANNA WERNER, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY I ZASTĄPIONO JĄ NOWĄ TREŚCIĄ.2019-04-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-09-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-09-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLOBALWORTH HOLDINGS CYPRUS LIMITED2019-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2019-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-07-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-09-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-09-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARNIEWSKA2020-10-19 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ANNA2020-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOMORSKI2020-02-27 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2020-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-02-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJELINOWSKI2019-04-12 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2019-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-04-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-12 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPOSTOŁ2019-04-12 do dziś
2. ImionaARTUR DAMIAN2019-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-04-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2018-09-04 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-09-04 do dziś
343 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-09-04 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-09-04 do dziś
564 92 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2018-09-04 do dziś
664 99 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-09-04 do dziś
768 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-09-04 do dziś
868 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-09-04 do dziś
968 31 POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2020 okres OD 27.08.2018 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
2data złożenia 06.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 27.08.2018 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.08.2018 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów