FIRMA HANDLOWA A-Z MARCIN GŁODEK, MAŁGORZATA GŁODEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000747307
Numer REGON: 930781612
Numer NIP: 9141005932
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-09-03
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2021-05-27
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/2374/21/301]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2018-09-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 930781612 NIP 91410059322018-09-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA A-Z MARCIN GŁODEK, MAŁGORZATA GŁODEK SPÓŁKA JAWNA2021-05-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-09-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat STRZELIŃSKI gmina STRZELIN miejscowość STRZELIN2018-09-03 do dziś
2. Adresmiejscowość STRZELIN ulica UL. FABRYCZNA nr domu 11 kod pocztowy 57-100 poczta STRZELIN kraj POLSKA 2018-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113.08.2018R.2018-09-03 do dziś
215.01.2021 R. - ZMIANA § 1 I § 3 UMOWY SPÓŁKI.2021-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-09-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2018-09-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ NA PODSTAWIE JEDNOMYŚLNEJ UCHWAŁY NR 1 Z DNIA 13.08.2018R. WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ „FIRMA HANDLOWA” A-Z „S.C.” MARCIN GŁODEK, ŁUKASZ GŁODEK. W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26§4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. WSPÓLNICY POSIADAJĄ ZAREJESTROWANĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ: MARCIN GŁODEK (NIP:9141006280, REGON:021783359, ŁUKASZ GŁODEK (NIP:9141244335, REGON:931912565).2018-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„FIRMA HANDLOWA” A-Z „S.C.” MARCIN GŁODEK, ŁUKASZ GŁODEK,2018-09-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2018-09-03 do dziś
5. Numer REGON9307816122018-09-03 do dziś
6. Numer NIP91410059322018-09-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁODEK2018-09-03 do dziś
2. ImionaMARCIN2018-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-09-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-09-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-09-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-09-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁODEK2021-05-27 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2021-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-05-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-05-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-05-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-09-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2018-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁODEK2021-05-27 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2021-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁODEK2018-09-03 do dziś
2. ImionaMARCIN2018-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-09-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-09-03 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2018-09-03 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-09-03 do dziś
443 31 Z TYNKOWANIE2018-09-03 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2018-09-03 do dziś
643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2018-09-03 do dziś
743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2018-09-03 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-09-03 do dziś
943 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2018-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów