GRUPAALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000746289
Numer REGON: 381140639
Numer NIP: 5922274375
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-08-29
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-09-27
Sygnatura akt[RDF/425745/22/98]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-08-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPAALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-08-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-08-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat STAROGARDZKI gmina STAROGARD GDAŃSKI miejscowość ROKOCIN2018-08-29 do dziś
2. Adresmiejscowość ROKOCIN nr domu 4D kod pocztowy 83-200 poczta STAROGARD GDAŃSKI kraj POLSKA 2018-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.08.2018 R., NOTARIUSZ JOANNA JANKOWSKA-SIWEK, KANCELARIA: JOANNA JANKOWSKA - SIWEK NOTARIUSZ, MACIEJ SIWEK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, REPERTORIUM A NR 3980/20182018-08-29 do dziś
228.12.2018 R., REPERTORIUM A NR 6723/2018 NOTARIUSZ AGNIESZKA MARIA ADAMONIS KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKI MARII ADAMONIS GDAŃSK, UL. PIECEWSKA 27, DODANIE §15A2019-03-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-08-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJEWSKA2018-08-29 do dziś
2. ImionaEDYTA ELEONORA2018-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-08-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-08-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-08-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁOTYCH2018-08-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁOTYCH2018-08-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁOTYCH2018-08-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-08-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPAALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3808709912018-08-29 do dziś
4. Numer KRS0000742404 2018-08-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJEWSKI2019-03-11 do dziś
2. ImionaDANIEL2019-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-11-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-03-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000 ZŁOTYCH2019-03-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5000 ZŁOTYCH2019-03-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-08-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ2018-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPAALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3808709912018-08-29 do dziś
4. Numer KRS0000742404 2018-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy180 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2018-08-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy180 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2018-08-29 do dziś
249 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2018-08-29 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-08-29 do dziś
478 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2018-08-29 do dziś
569 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2018-08-29 do dziś
669 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2018-08-29 do dziś
766 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2018-08-29 do dziś
881 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2018-08-29 do dziś
981 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2018-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2019 okres OD 29.08.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
2data złożenia 22.02.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-02-22 do dziś
3data złożenia 22.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-02-22 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów