BUMA INWESTOR 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-17 godz. 12:22:35
Numer KRS: 0000746053
Numer REGON: 363263818
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-08-30
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-02-02
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/3267/21/153]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 363263818 NIP 67931207642018-08-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUMA INWESTOR 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-08-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-08-30 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ALEJA 29 LISTOPADA nr domu 20 kod pocztowy 31-401 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.07.2018 R. - NOT. ROBERT LUDŹMIERSKI, KANC. NOT. W KRAKOWIE, UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 14/24, REP. A NR 5657/20182018-08-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-08-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-08-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2018-08-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA BUMA INWESTOR 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI BUMA INWESTOR 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - NA ZASADACH OPISANYCH W ART. 551 I NAST., TJ. POPRZEZ ZMIANĘ FORMY PRAWNEJ - ZE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 WSPÓLNIKÓW BUMA INWESTOR 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 19 LIPCA 2018 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA FORMY PRAWNEJ BUMA INWESTOR 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W BUMA INWESTOR 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, OBJĘTEJ PROTOKOŁEM Z DNIA 19 LIPCA 2018 R. - NOT. AGNIESZKA BOCHENEK-PEREK, KANC. NOT. W KRAKOWIE, UL. PUŁASKIEGO 14/24, REP. A NR 5651/20182018-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBUMA INWESTOR 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-08-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2018-08-30 do dziś
3. Numer w rejestrze0000591944 2018-08-30 do dziś
5. Numer REGON3632638182018-08-30 do dziś
6. Numer NIP67931207642018-08-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLACCA S.Á R.L.2021-02-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6471 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 647100 ZŁ2021-02-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-02-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego647100,00 ZŁ2018-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-08-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORGAN2021-02-02 do dziś
2. ImionaKENNETH ANTHONY2021-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-02-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAUNT2021-02-02 do dziś
2. ImionaCHRISTIAN GUY2021-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-02-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-08-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-08-30 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-08-30 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-08-30 do dziś
464 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-08-30 do dziś
571 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-08-30 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2018-08-30 do dziś
781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2018-08-30 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2018-08-30 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA2018-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.05.2019 okres OD 30.08.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
2data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 30.08.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.08.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.08.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów