APTEPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000746033
Numer REGON: 381081463
Numer NIP: 7393918163
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-08-24
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2023-08-10
Sygnatura akt[RDF/557120/23/386]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-08-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-08-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-08-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2018-08-24 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica JAGIELLOŃSKA nr domu 46 kod pocztowy 10-273 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2018-08-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@APTEPOL.PL2018-08-24 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.APTEPOL.PL2018-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.08.2018R.2018-08-24 do dziś
2UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW NR 2/11/2018 PODJĘTĄ W DNIU 24.01.2019R., ZMIENIONO: §1, §5, §6, §7, §11 UMOWY SPÓŁKI.2019-03-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-08-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPTEPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3809698962018-08-24 do dziś
4. Numer KRS0000744207 2018-08-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS2019-03-07 do dziś
2. ImionaADRIAN2019-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-03-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00ZŁ2019-03-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00ZŁ2019-03-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00ZŁ2019-03-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAUCH2019-03-07 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2019-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-03-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-03-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00ZŁ2019-03-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00ZŁ2019-03-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00ZŁ2019-03-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-08-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.2018-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPTEPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3809698962018-08-24 do dziś
4. Numer KRS0000744207 2018-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-08-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2018-08-24 do dziś
273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2018-08-24 do dziś
377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2018-08-24 do dziś
485 EDUKACJA2018-08-24 do dziś
594 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH2018-08-24 do dziś
696 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2018-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.09.2020 okres OD 24.08.2018 DO 31.12.20192020-09-18 do dziś
2data złożenia 22.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
3data złożenia 20.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-20 do dziś
4data złożenia 10.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.08.2018 DO 31.12.20192020-09-18 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-20 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów