BONO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000746030
Numer REGON: 381082178
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-08-24
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-05-24
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4127/22/842]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-08-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI2018-08-24 do dziś
2. Adresmiejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica PIONIERÓW nr domu 3 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2018-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.08.2018 R.2018-08-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-08-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-08-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2018-08-24 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2018-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘDZIERSKI2018-08-24 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2018-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2018-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2018-08-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2018-08-24 do dziś
246 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2018-08-24 do dziś
346 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2018-08-24 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-08-24 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-08-24 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-08-24 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-08-24 do dziś
873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2018-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2019 okres OD 16.08.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
2data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
3data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.08.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.08.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji09.02.2022R. - NOTARIUSZ MARZANNA KOROLEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., REP. A NR 661/2022 ,2022-05-24 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2022-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoNOWAK2022-05-24 do dziś
2. ImionaDOROTA MARIA2022-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności09.02.2022R. - NOTARIUSZ MARZANNA KOROLEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., REP. A NR 661/2022 ,2022-05-24 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów