ASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000745626
Numer REGON: 381071849
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-08-23
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2018-08-23
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/15243/18/76]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-08-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-08-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-08-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina STARGARD miejscowość STARGARD2018-08-23 do dziś
2. Adresmiejscowość STARGARD ulica UL. RZEŹNICZA nr domu 6-8 kod pocztowy 73-110 poczta STARGARD kraj POLSKA 2018-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 10 SIERPNIA 2018 R., REP. A NR 2608/2018, NOTARIUSZ KATARZYNA MIKOŁAJCZYK - MATEJA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2018-08-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-08-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANCZAK2018-08-23 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2018-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-08-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-08-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-08-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej19.800,00 ZŁ.2018-08-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego19.800,00 ZŁ.2018-08-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego19.800,00 ZŁ.2018-08-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-08-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3810316082018-08-23 do dziś
4. Numer KRS0000744827 2018-08-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-08-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA SAMOISTNA KOMPLEMENTARIUSZA - ASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁA, UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI, PREZES JEJ ZARZĄDU - SŁAWOMIR FRANCZAK.2018-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3810316082018-08-23 do dziś
4. Numer KRS0000744827 2018-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-08-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2018-08-23 do dziś
252 29 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2018-08-23 do dziś
377 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-08-23 do dziś
477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-08-23 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2018-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów