TALTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000745456
Numer REGON: 381040100
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-08-21
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2020-08-20
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/10463/20/542]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-08-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-08-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-08-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-08-20 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. PRZEWÓZ nr domu 21 kod pocztowy 30-716 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.08.2018 R.2018-08-21 do dziś
203.08.2020 R. - ZMIANA: § 1, § 3, § 5, § 6, § 7, § 11 UMOWY SPÓŁKI2020-08-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-08-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2018-08-21 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2018-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-08-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-08-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-08-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-08-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-08-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2020-08-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10000,00 ZŁ2020-08-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10000,00 ZŁ2018-08-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-08-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3810054852018-08-21 do dziś
4. Numer KRS0000744792 2018-08-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2020-05-27 do dziś
2. ImionaIWONA2020-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-05-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-05-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-05-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2020-08-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10000,00 ZŁ2020-08-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2020-05-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-05-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-08-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2018-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3810054852018-08-21 do dziś
4. Numer KRS0000744792 2018-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy137 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2018-08-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2018-08-21 do dziś
238 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2018-08-21 do dziś
338 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2018-08-21 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-08-21 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-08-21 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-08-21 do dziś
781 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2018-08-21 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-08-21 do dziś
943 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2018-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów