INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY INTEGRA CLUB

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000745325
Numer REGON: 381041989
Numer NIP: 9471998126
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-08-21
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-09-07
Sygnatura akt[RDF/418967/22/629]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2018-08-21 do dziś
3. NazwaINTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY INTEGRA CLUB2018-08-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-08-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2018-08-21 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ALEKSANDROWSKA nr domu 110 nr lokalu 26 kod pocztowy 91-224 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2018-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu101.08.2018 R.2018-08-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2018-08-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT MIASTA ŁODZI2018-08-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-08-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE: PREZES LUB WICEPREZES.2018-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2018-08-21 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ANDRZEJ2018-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-08-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWUDARCZYK2018-08-21 do dziś
2. ImionaJAKUB MATEUSZ2018-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES (DYREKTOR SPORTOWY)2018-08-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWUDARCZYK2018-08-21 do dziś
2. ImionaDAMIAN JAN2018-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES (DYREKTOR MARKETINGU)2018-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2018-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMAŃSKA SKWIRUS2018-08-21 do dziś
2. ImionaVIOLETTA MONIKA2018-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIZERSKA2018-08-21 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MONIKA2018-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWENCEL2018-08-21 do dziś
2. ImionaORIANA MATYLDA2018-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2018-08-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2018-08-21 do dziś
277 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2018-08-21 do dziś
379 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2018-08-21 do dziś
479 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2018-08-21 do dziś
579 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-08-21 do dziś
685 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2018-08-21 do dziś
785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2018-08-21 do dziś
893 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2018-08-21 do dziś
956 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2018-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.03.2021 okres OD 21.08.2018 DO 31.12.20182021-03-15 do dziś
2data złożenia 15.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-15 do dziś
3data złożenia 07.09.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.08.2018 DO 31.12.20182021-03-15 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-15 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELEM STOWARZYSZENIA JEST PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNIE UŻYTECZNEJ W ZAKRESIE: 1) WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA SPORTU ORAZ KULTURY FIZYCZNEJ W RÓŻNYCH DYSCYPLINACH SPORTOWYCH WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; 2) WYCHOWANIA DZIECI MŁODZIEŻY, W TYM NIEPEŁNOSPRAWNEJ PRZEZ SPORT I KULTURĘ FIZYCZNĄ; 3) WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY; 4) PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM POPRZEZ SPORT; 5) ROZWOJU, POPULARYZACJI I UPOWSZECHNIANIA KULTURY, DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ ORAZ ROZWIJANIA UZDOLNIEŃ WŚRÓD OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; 6) DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ NA RÓŻNYCH SZCZEBLACH KSZTAŁCENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; 7) PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU; 8) PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI REHABILITACYJNEJ W ŚRODOWISKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA; 9) INTEGRACJI OSÓB Z NIESPRAWNOŚCIAMI Z OSOBAMI SPRAWNYMI; 10) WSPIERANIA I PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; 11) PROPAGOWANIA I ORGANIZOWANIA DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ, A TAKŻE KRAJOZNAWSTWA IAKTYWNYCH FORM WYPOCZYNKU; 12) DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH ORAZ ICH INTEGRACJĘ ZE ŚRODOWISKIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; 13) DZIAŁAŃ NA RZECZ WYRÓWNANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I SOCJALNYM SZCZEGÓLNIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH RODZIN.2018-08-21 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów