ENERGIA POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000745308
Numer REGON: 381060159
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-08-22
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2022-06-04
Sygnatura akt[RDF/386039/22/506]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-08-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-08-22 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE nr domu 4 nr lokalu 21 kod pocztowy 31-832 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.01.2018R., REP. A NR 254/2018, NOTARIUSZ ANDRZEJ CIBA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE2018-08-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-08-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-08-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAROŃ2018-08-22 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MARIAN2018-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ2018-08-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRYPENS2018-08-22 do dziś
2. ImionaPIOTR ADAM2018-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600 ZŁ2018-08-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2018-08-22 do dziś
2. ImionaZYGMUNT2018-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900 ZŁ2018-08-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-22 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANACH2018-08-22 do dziś
2. ImionaMARCIN PAWEŁ2018-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ2018-08-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-08-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2018-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2018-08-22 do dziś
2. ImionaZYGMUNT2018-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-08-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAROŃ2018-08-22 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MARIAN2018-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-08-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy105 10 Z WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO2018-08-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy108 91 Z WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW2018-08-22 do dziś
220 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2018-08-22 do dziś
325 30 Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ2018-08-22 do dziś
435 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2018-08-22 do dziś
538 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2018-08-22 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-08-22 do dziś
772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2018-08-22 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-08-22 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2019 okres OD 16.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
2data złożenia 23.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
3data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
4data złożenia 04.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów