INSTYTUT TECHNOLOGII KONSERWACJI ZABYTKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000745052
Numer REGON: 365934599
Numer NIP: 7792452588
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-08-24
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/20409/22/35]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-08-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 365934599 NIP 77924525882018-08-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT TECHNOLOGII KONSERWACJI ZABYTKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-04-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-08-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2018-08-31 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. OGRODOWA nr domu 17 nr lokalu 9 kod pocztowy 61-821 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2022-08-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ITKZ.PL2021-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.06.2018 R., REP. A NR 3351/2018, AGNIESZKA SROCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DOMINIKA SOKALSKA AGNIESZKA SROCZYŃSKA SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU2018-08-31 do dziś
205.02.2019 R., REP. A NR 918/2019, NOTARIUSZ AGNIESZKA SROCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA SROCZYŃSKA DOMINIKA SOKALSKA SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU, ZMIENIONO TYTUŁ ORAZ § 1, § 2, § 6.1, § 8.2 I § 12.1 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-04-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2018-08-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ INSTYTUT TECHNOLOGII KONSERWACJI ZABYTKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ INSTYTUT TECHNOLOGII KONSERWACJI ZABYTKÓW SAKRALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, W TRYBIE PRZEPISÓW ART. 551 §1, ART. 575 I ART. 576 § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 18.06.2018 R.2018-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaINSTYTUT TECHNOLOGII KONSERWACJI ZABYTKÓW, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2018-08-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000649105 2018-08-31 do dziś
5. Numer REGON3659345992018-08-31 do dziś
6. Numer NIP77924525882018-08-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINSTYTUT TECHNOLOGII KONSERWACJI ZABYTKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3699508792018-08-31 do dziś
4. Numer KRS0000727021 2018-08-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDELMACZYŃSKI2018-08-31 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2018-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-08-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-08-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-08-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej7.680,00 ZŁ2018-08-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego7.680,00 ZŁ2018-08-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego7.680,00 ZŁ2018-08-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-08-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.2018-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaINSTYTUT TECHNOLOGII KONSERWACJI ZABYTKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3699508792018-08-31 do dziś
4. Numer KRS0000727021 2018-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-08-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2018-08-31 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2018-08-31 do dziś
372 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2018-08-31 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-08-31 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2018-08-31 do dziś
691 03 Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH2018-08-31 do dziś
795 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2018-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
2data złożenia 26.11.2021 okres OD 31.08.2018 DO 31.12.20182021-11-26 do dziś
3data złożenia 26.11.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów