A.D.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000745004
Numer REGON: 381011630
Numer NIP: 7282832116
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-08-17
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-08-16
Sygnatura akt[RDF/557592/23/816]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-08-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.D.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-08-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-08-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDZKI WSCHODNI gmina ANDRESPOL miejscowość ANDRESPOL2018-08-17 do dziś
2. Adresmiejscowość ANDRESPOL ulica UL. WIKTORA CZAJEWSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 95-020 poczta ANDRESPOL kraj POLSKA 2018-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.08.2018R.NOTARIUSZ MAJA ZIÓŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP.A NR 6782/20182018-08-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-08-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAZANOWSKI2018-08-17 do dziś
2. ImionaBARTOSZ ANDRZEJ2018-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-08-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-08-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-08-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-08-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-08-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁ2018-08-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 ZŁ2018-08-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ2018-08-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-08-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLAŃCZYK2018-08-17 do dziś
2. ImionaJOANNA2018-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-08-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-08-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-08-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁ2018-08-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 ZŁ2018-08-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ2018-08-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-08-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.D.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3809248532018-08-17 do dziś
4. Numer KRS0000742918 2018-08-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-08-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ2018-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.D.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3809248532018-08-17 do dziś
4. Numer KRS0000742918 2018-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2018-08-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-08-17 do dziś
243 21 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-08-17 do dziś
343 29 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2018-08-17 do dziś
443 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-08-17 do dziś
543 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2018-08-17 do dziś
670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2018-08-17 do dziś
771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-08-17 do dziś
874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2018-08-17 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2018-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.02.2021 okres OD 17.08.2018 DO 31.12.20182021-02-11 do dziś
2data złożenia 11.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-11 do dziś
3data złożenia 08.09.2022 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212022-09-08 do dziś
4data złożenia 16.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-16 do dziś
5data złożenia 16.08.2023 okres OD 01.05.2021 DO 31.12.20212023-08-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.08.2018 DO 31.12.20182021-02-11 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-11 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 30.04.20212022-09-08 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-16 do dziś
5OD 01.05.2021 DO 31.12.20212023-08-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów