A.J. MOTYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000744927
Numer REGON: 381016767
Numer NIP: 7123373558
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-08-17
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-07-03
Sygnatura akt[RDF/518419/23/317]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.J. MOTYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-08-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina PIASKI miejscowość BYSTRZEJOWICE PIERWSZE2018-08-17 do dziś
2. Adresmiejscowość BYSTRZEJOWICE PIERWSZE nr domu 82 kod pocztowy 21-050 poczta PIASKI WIELKIE kraj POLSKA 2018-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.08.2018 R.2018-08-17 do dziś
206.11.2019 R.,NOTARIUSZ TADEUSZ MADEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASKACH, REP. A NR 4804/219; ZMIENIONO § 1, § 2, § 3, § 6, § 8, § 10, § 13, § 14, § 15, § 17 DODANIE § 18, § 19 I § 20 UMOWY SPÓŁKI.2019-12-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-08-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-08-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOTYL2018-08-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2018-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3500 ZŁ2019-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOTYL2019-12-13 do dziś
2. ImionaELŻBIETA ALICJA2019-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ2019-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOTYL2019-12-13 do dziś
2. ImionaMONIKA2019-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ2019-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-13 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOTYL2019-12-13 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2019-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ2019-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-08-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ORAZ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.2019-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOTYL2018-08-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2018-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-08-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2018-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
2data złożenia 08.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
3data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
4data złożenia 03.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów