BUDLEX TARGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000744613
Numer REGON: 380994256
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-08-14
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-07-13
Sygnatura akt[RDF/315169/21/177]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDLEX TARGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-08-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2018-08-14 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. LUBICKA nr domu 54 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2018-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.08.2018 R.; REP. A NR 6858/2018; NOTARIUSZ AGNIESZKA ESKA-KRÓLIKOWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU.2018-08-14 do dziś
217.04.2019 R.; REP. A NR 3299/2019 ; NOTARIUSZ AGNIESZKA ESKA-KRÓLIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, ZMIANA § 15 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI.2019-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-08-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-08-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3647020652018-08-14 do dziś
4. Numer KRS0000622919 2018-08-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ2019-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-05-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-08-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2019-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMELLEM2019-05-27 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ANNA2019-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-05-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZEZIŃSKA2018-08-14 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA EWA2018-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-08-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-08-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2018-08-14 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2018-08-14 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2018-08-14 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-08-14 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-08-14 do dziś
662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2018-08-14 do dziś
764 2 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2018-08-14 do dziś
864 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-08-14 do dziś
966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2019 okres OD 14.08.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
2data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
3data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.08.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.08.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów