BUSINESS PERFORMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000744469
Numer REGON: 381050959
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-08-22
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2019-06-28
Sygnatura akt[RDF/133020/19/369]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-08-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS PERFORMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-11-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-08-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW2018-08-22 do dziś
2. Adresmiejscowość PRUSZKÓW ulica UL. GÓRSKA nr domu 4 kod pocztowy 05-800 poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA 2018-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.05.2018 R., NOTARIUSZ DARIUSZ ANDRYCHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2574/2018.2018-08-22 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2018 R., REP. A NR 1738/2018 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA GRZEGORZA JANCZUKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. LEGIONOWEJ 14/16 LOK. 100 ZMIENIONO: § 1, § 2, § 6 PKT 1, § 7 PKT 1, § 8 PKT 1, § 10 UST. 1, § 11 PKT 1, § 12 UST. 1, § 132018-11-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-08-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSINESS PERFORMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3610145602018-08-22 do dziś
4. Numer KRS0000548529 2018-08-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZANOWSKI2018-08-22 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2018-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-08-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-08-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-08-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20.000 ZŁ2018-08-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego20.000 ZŁ2018-08-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20.000 ZŁ2018-08-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-08-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-08-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.2018-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSINESS PERFORMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3610145602018-08-22 do dziś
4. Numer KRS0000548529 2018-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKACZANOWSKI2018-08-22 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2018-08-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA NIEOGRANICZONA2018-08-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-08-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2018-08-22 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-08-22 do dziś
345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-08-22 do dziś
446 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2018-08-22 do dziś
547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2018-08-22 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-08-22 do dziś
762 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2018-08-22 do dziś
862 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2018-08-22 do dziś
966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2019 okres OD 22.08.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.08.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.08.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów