BUDO ART RENOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-16 godz. 23:37:28
Numer KRS: 0000744339
Numer REGON: 380976643
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-08-10
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-10-06
Sygnatura akt[RDF/252748/20/844]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-08-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDO ART RENOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-08-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-08-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2018-08-10 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. BRUKOWA nr domu 20 nr lokalu 202 kod pocztowy 91-341 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2018-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.07.2018R, NOTARIUSZ KAROLINA GUSTA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 173/20182018-08-10 do dziś
224.04.2019 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ GAWIOR, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 2038/2019 - ZMIANA OD 01.05.2019 R. TREŚCI: § 6,§7, § 8, § 9 UMOWY SPÓŁKI.2019-07-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-08-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDO ART RENOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3809393752018-08-10 do dziś
4. Numer KRS0000743656 2018-08-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIENIAS2018-08-10 do dziś
2. ImionaSYLWESTER2018-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-08-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-08-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-08-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2018-08-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000 ZŁ2018-08-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000 ZŁ2018-08-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-08-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNICZAK2019-07-30 do dziś
2. ImionaJOLANTA2019-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-07-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-07-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-07-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁOTYCH2019-07-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁOTYCH2019-07-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁOTYCH2019-07-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-07-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-08-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ - BUDO ART RENOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI - JEST UPOWAŻNIONY I ZOBOWIĄZANY DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTACJI. SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ PROKURENT. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI ZE SKUTKIEM PRAWNYM DLA SPÓŁKI, WYMAGANA JEST ZGODA WSZYSTKICH KOMPLEMENTARIUSZY I KOMANDYTARIUSZY WYRAŻONA W FORMIE UCHWAŁY. SPRAWAMI PRZEKRACZAJĄCYMI ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI POCZYTUJE SIĘ NABYCIE PRAWA LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA W KWOCIE PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2018-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDO ART RENOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3809393752018-08-10 do dziś
4. Numer KRS0000743656 2018-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-08-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-08-10 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2018-08-10 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-08-10 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2018-08-10 do dziś
543 31 Z TYNKOWANIE2018-08-10 do dziś
643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2018-08-10 do dziś
743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2018-08-10 do dziś
881 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2018-08-10 do dziś
981 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2018-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2019 okres OD 10.08.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
2data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.08.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów