ASM APTEKI SIECIOWE MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000744195
Numer REGON: 101767060
Numer NIP: 7272791976
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-08-30
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-11-22
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/27605/23/133]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-08-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASM APTEKI SIECIOWE MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2023-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-08-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2023-11-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻWIRKI I WIGURY nr domu 16A nr lokalu BIURO 315 kod pocztowy 02-092 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-11-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@APTEKISIECIOWE.PL2018-08-30 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.APTEKISIECIOWE.PL2018-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA Z DNIA 08-05-2018 R. , REP. A NR 1648/2018, KANCELARIA NOTARIALNA W ZGIERZU, NOTARIUSZ BARTOSZ KRAWCZYK.2018-08-30 do dziś
21.03.2022 R., NOTARIUSZ W ŁODZI DOMINIK PIOTROWSKI, AKT NOTARIALNY REP. A NR 559/2022 - ZMIANA PAR. 1, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI2022-06-09 do dziś
316.11.2022R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 10443/2022, NOTARIUSZ ALEKSANDRA RECK PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH - UCHYLENIE TEKSTU UMOWY SPÓŁKI W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU - STANOWIĄCYM JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY.2023-01-23 do dziś
431.08.2023R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 7541/2023, NOTARIUSZ ALEKSANDRA RECK PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 9/1, ZMIANY: UCHYLENIE TEKSTU UMOWY SPÓŁKI W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU - STANOWIĄCYM JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY.2023-11-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-08-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2018-08-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 551 § 2 I 3 ORAZ ART. 581 KSH - SPÓŁKI CYWILNEJ DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ APTEKI SIECIOWE MARKETING PAWEŁ BINKOWSKI TOMASZ DUK SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ ZGODNIE Z UCHWAŁĄ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW TEJ SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 08 MAJA 2018 ROKU, ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ BARTOSZA KRAWCZYKA NOTARIUSZA W ZGIERZU REP. A NR 1644/2018.2018-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPTEKI SIECIOWE MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3608029992023-01-23 do dziś
4. Numer KRS0000544179 2023-01-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2023-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEGAFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5238093372023-11-22 do dziś
4. Numer KRS0001005890 2023-11-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2023-11-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁOTYCH2023-11-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego7.000,00 ZŁOTYCH2023-11-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2023-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego7.000,00 ZŁOTYCH2023-11-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2023-11-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-08-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI GO ZASADAMI REPREZENTACJI.2023-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPTEKI SIECIOWE MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3608029992023-01-23 do dziś
4. Numer KRS0000544179 2023-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2018-08-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2018-08-30 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-08-30 do dziś
373 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2018-08-30 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2018-08-30 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2018-08-30 do dziś
673 1 REKLAMA2023-01-23 do dziś
758 13 Z WYDAWANIE GAZET2023-01-23 do dziś
858 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2023-01-23 do dziś
958 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2023-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2019 okres OD 30.08.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
2data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
3data złożenia 21.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
4data złożenia 07.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
5data złożenia 28.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.08.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.08.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów