ASRENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-18 godz. 13:41:33
Numer KRS: 0000744150
Numer REGON: 380985910
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-08-13
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-10-13
Sygnatura akt[RDF/259080/20/227]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASRENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-08-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-08-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ALEJA POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 24 kod pocztowy 30-570 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-08-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuASRENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W TARNOWIE2020-07-08 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TARNÓW gmina TARNÓW miejscowość TARNÓW2020-07-08 do dziś
3. Adresmiejscowość TARNÓW ulica UL. KRAKOWSKA nr domu 197 kod pocztowy 33-100 poczta TARNÓW kraj POLSKA 2020-07-08 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.06.2018 R., NOTARIUSZ MAGDALENA MISZALSKA-ZAPAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W NIEPOŁOMICACH, REP. A NR 2723/20182018-08-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-08-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-08-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUT2018-08-13 do dziś
2. ImionaWITOLD GRZEGORZ2018-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały129 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 129.000,00 ZŁ2018-08-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISOWSKI2018-08-13 do dziś
2. ImionaJANUSZ ANDRZEJ2018-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały118 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 118.000,00 ZŁ2018-08-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGADOCHA2018-08-13 do dziś
2. ImionaWIESŁAW MACIEJ2018-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały53 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 53.000,00 ZŁ2018-08-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2018-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-08-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2018-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOŻEK2018-08-13 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2018-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-08-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘSEK2018-08-13 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JÓZEF2018-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-08-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACZYŃSKI2018-08-13 do dziś
2. ImionaPIOTR MICHAŁ2018-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-08-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2018-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGUT2018-08-13 do dziś
2. ImionaWITOLD GRZEGORZ2018-08-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-13 do dziś
21. NazwiskoLISOWSKI2018-08-13 do dziś
2. ImionaJANUSZ ANDRZEJ2018-08-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-13 do dziś
31. NazwiskoGADOCHA2018-08-13 do dziś
2. ImionaWIESŁAW MACIEJ2018-08-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-08-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-08-13 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-08-13 do dziś
345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-08-13 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-08-13 do dziś
564 91 Z LEASING FINANSOWY2018-08-13 do dziś
666 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2018-08-13 do dziś
752 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2018-08-13 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-08-13 do dziś
966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2019 okres OD 11.06.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
2data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.06.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.06.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów