BUSINESS RAPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000743816
Numer REGON: 380972770
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-08-10
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-02-22
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/31365/20/328]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS RAPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-08-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CHORZÓW gmina CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2021-02-22 do dziś
2. Adresmiejscowość CHORZÓW ulica UL. JAGIELLOŃSKA nr domu 1 nr lokalu 3 kod pocztowy 41-500 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2021-02-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.04.2018R., REP. A NR 1677/2018, NOTARIUSZ TOMASZ ZAWADZKI, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE, UL. DĄBROWSKIEGO 21/42018-08-10 do dziś
210.12.2020R., REPERTORIUM A NR 4944/2020, NOTARIUSZ TOMASZ ZAWADZKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. DĄBROWSKIEGO 21/4 W CHORZOWIE ZMIENIONO: § 1 UST. 3, § 2 UST. 1, § 3 UST. 4, § 10 UST. 12021-02-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-08-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-08-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJEWSKI2018-08-10 do dziś
2. ImionaJERZY2018-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2018-08-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOVUM CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2021-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2429931082021-02-22 do dziś
4. Numer KRS0000427520 2021-02-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2021-02-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-08-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAZNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI JEDNOOSOBOWO I POSIADA WSZYSTKIE UPRAWNIENIA ZARZĄDU.2018-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMEK2021-02-22 do dziś
2. ImionaMARIUSZ JAN2021-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-02-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLATOS KARWAT2018-08-10 do dziś
2. ImionaAGATA PAULINA2018-08-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-10 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-08-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2021-02-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2021-02-22 do dziś
220 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH2021-02-22 do dziś
320 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH2021-02-22 do dziś
420 20 Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH2021-02-22 do dziś
520 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-02-22 do dziś
646 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2021-02-22 do dziś
746 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2021-02-22 do dziś
847 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-02-22 do dziś
972 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2021-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-22 do dziś
2data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-22 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-22 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów