GSW GRABOWSKI I WSPÓLNICY ADWOKACI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000743760
Numer REGON: 380958817
Numer NIP: 5242870753
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-08-08
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-02-02
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/443/22/899]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-08-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSW GRABOWSKI I WSPÓLNICY ADWOKACI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-02-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-08-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-08-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZYGMUNTA SŁOMIŃSKIEGO nr domu 19 nr lokalu 3 kod pocztowy 00-195 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-04-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKANCELARIA@GSWADWOKACI.PL2018-08-08 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.GSWADWOKACI.PL2018-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.08.2018 R.2018-08-08 do dziś
214.11.2018 R., REP. A NR 2695/2018, NOTARIUSZ SŁAWOMIR NAMIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DOKONANO ZMIANY § 1, § 13, § 14, USTALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2018-12-07 do dziś
310.02.2020 R., REP.A NR 285/2020, NOTARIUSZ SŁAWOMIR NAMIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §2, §5 UST.1 PKT 1, §7 PKT 1, §9 PKT 1, §11 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI, USTALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2020-04-10 do dziś
408.11.2021 R., REP. A NR 2991/2020, NOTARIUSZ SŁAWOMIR NAMIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §2, SKLEŚLENIE §5 UST.1 PKT 1, §7 PKT 1, §9 PKT 1, ZMIANA §6, §7, § 11 UMOWY SPÓŁKI, USTALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2022-02-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-08-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2018-08-08 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MAREK2018-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-08-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-08-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIRASZKA2018-08-08 do dziś
2. ImionaMACIEJ2018-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-04-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-04-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-04-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-08-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-08-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500.000,00 ZŁ.2022-02-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.000,00 PLN2022-02-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4000,00 PLN2018-08-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-08-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-08-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2018-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2018-08-08 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MAREK2018-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWIRASZKA2018-12-07 do dziś
2. ImionaMACIEJ2018-12-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-12-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA (SAMOISTNA)2018-12-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2018-08-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 10 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2018-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2019 okres OD 08.08.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
2data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
3data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.08.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów