BUDOMEX INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 01:18:37
Numer KRS: 0000743677
Numer REGON: 380942302
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-08-07
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-07-22
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/19390/21/843]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-08-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOMEX INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-08-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SIERPECKI gmina SIERPC miejscowość SIERPC2018-08-07 do dziś
2. Adresmiejscowość SIERPC ulica UL. ŚWIĘTOKRZYSKA nr domu 2A kod pocztowy 09-200 poczta SIERPC kraj POLSKA 2018-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1REP. A NR 5857/2018 NOTARIUSZ KRZYSZTOF KUSKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU2018-08-07 do dziś
214.08.2018R. REP. 6309/2018 NOTARIUSZ KRZYSZTOF KUSKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU ZMIANA: § 7 I § 8 UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI § 13 I § 14 I PRZYJĘCIE ICH NOWEGO BRZMIENIA2018-11-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-08-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZESZOTARSKA2018-08-07 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2018-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-08-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-08-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-08-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-08-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-08-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50.000 ZŁOTYCH2018-11-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego170.500 ZŁOTYCH2018-11-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2018-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2018-08-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-08-07 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego170.000 ZŁOTYCH2018-11-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2018-11-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZESZOTARSKI2018-08-07 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2018-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-08-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-08-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-08-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50.000 ZŁOTYCH2018-11-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego170.500 ZŁOTYCH2018-11-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2018-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2018-08-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-08-07 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego170.000 ZŁOTYCH2018-11-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2018-11-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOMEX INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1424223142018-08-07 do dziś
4. Numer KRS0000358033 2018-08-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-08-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ: BUDOMEX INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS NR: 0000358033. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE: CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: DARIUSZ RZESZOTARSKI - PREZES ZARZĄDU. PROKURENTEM KOMPLEMENTARIUSZA JEST AGNIESZKA RZESZOTARSKA (PROKURA SAMODZIELNA).2018-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOMEX INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1424223142018-08-07 do dziś
4. Numer KRS0000358033 2018-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-11-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-11-10 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2018-08-07 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-08-07 do dziś
443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2018-08-07 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2018-08-07 do dziś
643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2018-08-07 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-08-07 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-08-07 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2020 okres OD 07.08.2018 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
2data złożenia 20.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.08.2018 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.08.2018 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-06-302021-07-22 do dziś