BUDO ART RENOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000743656
Numer REGON: 380939375
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-08-07
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-10-06
Sygnatura akt[RDF/252765/20/281]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDO ART. RENOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-08-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2018-11-20 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. BRUKOWA nr domu 20 nr lokalu 202 kod pocztowy 91-341 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2018-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.07.2018 R., REPERTORIUM A NR 166/2018, NOTARIUSZ KAROLINA GUSTA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI2018-08-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-08-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-08-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIENIAS2018-08-07 do dziś
2. ImionaSYLWESTER2018-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2019-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNICZAK2019-07-10 do dziś
2. ImionaJOLANTA2019-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2019-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-08-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI POWYŻEJ 100.000,00 ZŁ (STU TYSIĘCY ZŁOTYCH) KONIECZNE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM2018-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIENIAS2018-08-07 do dziś
2. ImionaSYLWESTER2018-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-08-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNICZAK2018-08-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ MAREK2018-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-08-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-08-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-08-07 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2018-08-07 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-08-07 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2018-08-07 do dziś
543 31 Z TYNKOWANIE2018-08-07 do dziś
643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2018-08-07 do dziś
743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2018-08-07 do dziś
881 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2018-08-07 do dziś
981 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2018-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2019 okres OD 07.08.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
2data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.08.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów