ASSIST2GYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000743654
Numer REGON: 369973372
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-08-20
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-11-23
Sygnatura akt[RDF/270349/20/799]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 369973372 NIP 73939138522018-08-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSIST2GYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-11-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-08-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2018-08-20 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO nr domu 62 nr lokalu 1 kod pocztowy 10-089 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2018-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.03.2018 R., REP. A NR 1574/2018, NOTARIUSZ TOMASZ STADNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 02.08.2018 R., REP. A NR 2888/2018, NOTARIUSZ IZABELA ZAKRZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE; ZMIENIONO § 8 UMOWY.2018-08-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-08-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-08-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUSZ2018-08-20 do dziś
2. ImionaDOMINIKA2018-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600,00 ZŁ2018-08-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUNDACJA NEO MEDIA2018-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5195732862018-08-20 do dziś
4. Numer KRS0000174579 2018-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400,00 ZŁ2018-08-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12600,00 ZŁ2018-08-20 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-08-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2018-08-20 do dziś
271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-08-20 do dziś
371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-08-20 do dziś
472 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2018-08-20 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-08-20 do dziś
677 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2018-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.08.2019 okres OD 22.03.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
2data złożenia 23.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.03.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.03.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW - NOTARIUSZ IZABELA ZAKRZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 4487/2020 , 29.10.20202020-11-10 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoBOGUSZ2020-11-10 do dziś
2. ImionaDOMINIKA2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW - NOTARIUSZ IZABELA ZAKRZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 4487/2020 , 29.10.20202020-11-10 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów