TAMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLUS SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000743584
Numer REGON: 220715964
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-08-08
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2023-06-05
Sygnatura akt[RDF/494250/23/121]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-08-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLUS SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-08-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-08-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2018-08-08 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. BIOLOGICZNA nr domu 3 kod pocztowy 80-298 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2018-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 3007/2018 KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ KAPKOWSKI UL. GARNCARSKA 10/16C LOK. 3 80-894 GDAŃSK2018-08-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-08-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2018-08-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ INVEXIM A.PUZIO& T.TUCHLIN W DNIU 13.06.2018 ROKU W KANCELARII NOTARIALNEJ RAFAŁ KAPKOWSKI GDAŃSK UL. GARNCARSKA 10/16C LOK. 3 DANE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ: TOMASZ IRENEUSZ TUCHLIN PESEL 71030713916, MARIUSZ PUZIO 74022413593, TAMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 00007053522018-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaINVEXIM A.PUZIO&T.TUCHLIN,2018-08-08 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2018-08-08 do dziś
5. Numer REGON2207159642018-08-08 do dziś
6. Numer NIP95710103212018-08-08 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUCHLIN2018-08-08 do dziś
2. ImionaTOMASZ IRENEUSZ2018-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-08-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-08-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-08-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ.2018-08-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ.2018-08-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ.2018-08-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2018-08-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUZIO2018-08-08 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2018-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-08-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-08-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-08-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-08-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-08-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ.2018-08-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ.2018-08-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ.2018-08-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-08-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3688154872018-08-08 do dziś
4. Numer KRS0000705352 2018-08-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-08-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI PRZYJĘTYMI DLA KOMPLEMENTARIUSZA2018-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3688154872018-08-08 do dziś
4. Numer KRS0000705352 2018-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-08-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-08-08 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-08-08 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-08-08 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-08-08 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-08-08 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2018-08-08 do dziś
743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2018-08-08 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-08-08 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2019 okres OD 08.08.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
2data złożenia 27.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
3data złożenia 10.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-10 do dziś
4data złożenia 27.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
5data złożenia 05.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-10 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów