BUMA INWESTOR 31 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-17 godz. 12:22:35
Numer KRS: 0000743193
Numer REGON: 380939139
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-08-07
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-03-17
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/3269/21/955]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUMA INWESTOR 31 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-08-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-08-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ALEJA 29 LISTOPADA nr domu 20 kod pocztowy 31-401 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.07.2018, REPERTORIUM A NR 5668/2018, NOTARIUSZ ROBERT LUDŹMIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA LUDŹMIERSKI, BOCHENEK-PEREK NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA W KRAKOWIE2018-08-07 do dziś
211.10.2018 R., REPERTORIUM A NR 9037/2018, NOTARIUSZ AGNIESZKA BCHENEK-PEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIANA § 52018-10-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-08-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-08-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLACCA S. R.L.2021-03-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.005.000,00 ZŁ2021-03-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-03-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1005000,00 ZŁ2018-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-08-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2018-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORGAN2021-03-17 do dziś
2. ImionaKENNETH ANTHONY2021-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-03-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAUNT2021-03-17 do dziś
2. ImionaCHRISTIAN GUY2021-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-03-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-08-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-08-07 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-08-07 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-08-07 do dziś
464 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-08-07 do dziś
571 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-08-07 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2018-08-07 do dziś
781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2018-08-07 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2018-08-07 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2018-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.04.2019 okres OD 19.07.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
2data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 19.07.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.07.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.07.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów