HF CENTRUM UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000743165
Numer REGON: 380911388
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-08-03
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2022-01-20
Sygnatura akt[RDF/367024/22/271]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHF CENTRUM UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-08-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICKI gmina KNURÓW miejscowość KNURÓW2018-08-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KNURÓW ulica UL. JERZEGO ZIĘTKA nr domu 14D nr lokalu 7 kod pocztowy 44-196 poczta KNURÓW kraj POLSKA 2018-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.07.2018R.2018-08-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-08-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-08-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURMANEK2018-08-03 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2018-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00ZŁ2018-08-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOLOCHER2018-08-03 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW ZBIGNIEW2018-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00ZŁ2018-08-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-08-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOLOCHER2018-08-03 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW ZBIGNIEW2018-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-08-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURMANEK2018-08-03 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2018-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-08-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2018-08-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy165 1 UBEZPIECZENIA2018-08-03 do dziś
258 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2018-08-03 do dziś
358 13 WYDAWANIE GAZET2018-08-03 do dziś
458 11 WYDAWANIE KSIĄŻEK2018-08-03 do dziś
558 14 WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2018-08-03 do dziś
666 22 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2018-08-03 do dziś
790 03 ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2018-08-03 do dziś
863 12 DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2018-08-03 do dziś
959 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2018-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.01.2022 okres OD 03.08.2018 DO 31.12.20192022-01-20 do dziś
2data złożenia 20.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.08.2018 DO 31.12.20192022-01-20 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów