LNG POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000743151
Numer REGON: 380948606
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-08-08
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2024-04-30
Sygnatura akt[RDF/599584/24/258]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLNG POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-05-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-08-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat LESZCZYŃSKI gmina LIPNO miejscowość KLONÓWIEC2018-08-08 do dziś
2. Adresmiejscowość KLONÓWIEC nr domu 4A kod pocztowy 64-111 poczta LIPNO kraj POLSKA 2019-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.07.2018R., NOTARIUSZ SZYMON ŁUKASZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE, REP. A NR 5658/2018.2018-08-08 do dziś
212.05.2022R., REPERTORIUM A NR 3982/2022, NOTARIUSZ SZYMON ŁUKASZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE - ZMIENIONO § 2 I § 6 UMOWY SPÓŁKI, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY.2022-05-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-08-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-08-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASIŃSKI2018-08-08 do dziś
2. ImionaKAROL2018-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały251 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.550,00 ZŁ2018-08-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASIŃSKI2018-08-08 do dziś
2. ImionaADAM2018-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały249 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.450,00 ZŁ2018-08-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 ZŁ2018-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-08-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2018-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASIŃSKI2018-08-08 do dziś
2. ImionaKAROL2018-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-08-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-08-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-08-08 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-08-08 do dziś
345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-08-08 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-08-08 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2018-08-08 do dziś
652 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2018-08-08 do dziś
752 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2018-08-08 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-08-08 do dziś
977 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2018-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.06.2019 okres OD 20.07.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
2data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
3data złożenia 19.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
4data złożenia 20.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-20 do dziś
5data złożenia 18.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-18 do dziś
6data złożenia 30.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.07.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-20 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-18 do dziś
6OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.07.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-20 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-18 do dziś
6OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-08-012022-07-25 do dziś