A.D.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000742918
Numer REGON: 380924853
Numer NIP: 7282831915
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-08-03
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-08-16
Sygnatura akt[RDF/557591/23/703]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.D.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-08-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDZKI WSCHODNI gmina ANDRESPOL miejscowość ANDRESPOL2018-08-03 do dziś
2. Adresmiejscowość ANDRESPOL ulica UL. WIKTORA CZAJEWSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 95-020 poczta ANDRESPOL kraj POLSKA 2018-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.07.2018 R.2018-08-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-08-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-08-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAZANOWSKI2018-08-03 do dziś
2. ImionaBARTOSZ ANDRZEJ2018-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WATOŚCI 2500,00 PLN2018-08-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLAŃCZYK2018-08-03 do dziś
2. ImionaJOANNA2018-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WATOŚCI 2500,00 PLN2018-08-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-08-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAZANOWSKI2018-08-03 do dziś
2. ImionaBARTOSZ ANDRZEJ2018-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-08-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLAŃCZYK2018-08-03 do dziś
2. ImionaJOANNA2018-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-08-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2018-08-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-08-03 do dziś
243 21 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-08-03 do dziś
343 29 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2018-08-03 do dziś
443 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-08-03 do dziś
543 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2018-08-03 do dziś
674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2018-08-03 do dziś
771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-08-03 do dziś
870 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2018-08-03 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2018-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.02.2021 okres OD 31.07.2018 DO 31.12.20192021-02-11 do dziś
2data złożenia 08.09.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-08 do dziś
3data złożenia 16.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-16 do dziś
4data złożenia 16.08.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.07.2018 DO 31.12.20192021-02-11 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-08 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-16 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów