FIRMA HANDLOWA „DANA” DANUTA LUTY, MAGDALENA LUTY, SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000742207
Numer REGON: 350751790
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-07-27
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-02-25
Sygnatura akt[RDF/369975/22/344]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2018-07-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 350751790 NIP 67913841572018-07-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „DANA” DANUTA LUTY, MAGDALENA LUTY, SPÓŁKA JAWNA2022-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-07-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-07-27 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. NOWOSĄDECKA nr domu 27B kod pocztowy 30-683 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki105.06.2018, REPERTORIUM A NR 1844/2018, NOTARIUSZ MAGDALENA HRADECKA-MADLEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA HARDECKA-MADLEWSKA NOTARIUSZ UL. SIENKIEWICZA 34 32-020 WIELICZKA2018-07-27 do dziś
215.10.2018 R., ZMIANA: § 1, § 6, § 7 UST. 12019-01-23 do dziś
321.06.2021, REPETYTORIUM A NR 3251/2021, NOTARIUSZ-ANDRZEJ MAZUR, R.PODGÓRSKI, KRAKÓW, ZMIANA: PAR. 1, PAR. 7,2022-02-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-07-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2018-07-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 05.06.2018 R. DOSTOSOWUJĄCĄ UMOWĘ DO PRZEPISÓW O UMOWIE SPÓŁKI JAWNEJ. WSPÓLNIK DANUTA LUTY REGON: 122991520 NIP: 6791039093 WSPÓLNIK MARIAN LUTY REGON: 122991513 NIP: 67912899092018-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „DANA” S.C. DANUTA LUTY, MARIAN LUTY,2018-07-27 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2018-07-27 do dziś
5. Numer REGON3507517902018-07-27 do dziś
6. Numer NIP67913841572018-07-27 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUTY2018-07-27 do dziś
2. ImionaDANUTA2018-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-07-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-07-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-07-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-07-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUTY2018-12-17 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ANNA2018-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-12-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-12-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-12-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-12-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-07-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO2018-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUTY2018-12-17 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ANNA2018-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUTY2018-07-27 do dziś
2. ImionaDANUTA2018-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2018-07-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-07-27 do dziś
247 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-07-27 do dziś
347 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-07-27 do dziś
447 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-07-27 do dziś
547 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-07-27 do dziś
647 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-07-27 do dziś
747 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 27.07.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20202021-02-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-12 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-12 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów