EXCON SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-08-04 godz. 10:04:40
Numer KRS: 0000742189
Numer REGON: 380242562
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-07-30
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-10-26
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/24970/20/456]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2018-07-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 380242562 NIP 67625502802018-07-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCON SPÓŁKA AKCYJNA2018-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-07-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-07-30 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO nr domu 69 kod pocztowy 30-393 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu113.02.2018 R., REP. A NR 251/2015, NOTARIUSZ AGNIESZKA KARCZ - STANKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SKAWINIE2018-07-30 do dziś
211.09.2020R., REP. A NR 2318/2020 NOTARIUSZ PAWEŁ WIATER , KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE DODANIE § 30{1} STATUTU SPÓŁKI2020-10-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-07-30 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2018-07-30 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?TAK2018-07-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1040000,00 ZŁ2018-07-30 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1042018-07-30 do dziś
4. Wartość nominalna akcji10000,00 ZŁ2018-07-30 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1040000,00 ZŁ2018-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2018-07-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1002018-07-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneA)UPRAWNIONEMU Z AKCJI PRZYSŁUGUJĄ Z KAŻDEJ AKCJI 2 GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY. B)W ZAKRESIE DYWIDENDY UPRAWNIONEMU Z AKCJI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO WYPŁATY DYWIDENDY W WYSOKOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ O POŁOWĘ DYWIDENDĘ PRZEZNACZONĄ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIONYM Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH, C)W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI AKCJA UPRZYWILEJOWANA KORZYSTA Z PRAWA PIERWSZEŃSTWA PRZY PODZIALE MAJĄTKU2018-07-30 do dziś
21. Nazwa serii akcjiA2018-07-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii42018-07-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-07-30 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2018-07-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-07-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE WSZELKICH ZOBOWIAZAŃ ORAZ PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJATKOWYCH I NIEMAJATKOWYCH, UPOWAŻNIENI SĄ: 1.PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2.WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE 3.DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, Z WYŁĄCZENIEM PREZESA I WICEPREZESA ZARZĄDU 4.JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM DZIAŁAJACY ŁĄCZNIE, Z WYŁĄCZENIEM PREZESA I WICEPREZESA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE WSZELKICH ZOBOWIAZAŃ ORAZ PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU2018-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHADAŁA2018-07-30 do dziś
2. ImionaBOGDAN2018-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-07-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISIK2018-07-30 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2018-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-07-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2018-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGÓRSKI2018-07-30 do dziś
2. ImionaZIEMOWIT2018-07-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-30 do dziś
21. NazwiskoKOBYLARZ2018-07-30 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2018-07-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-30 do dziś
31. NazwiskoBEREŻYŃSKA KARP2018-07-30 do dziś
2. ImionaANNA2018-07-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-07-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-07-30 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-07-30 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-07-30 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-07-30 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-07-30 do dziś
664 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2018-07-30 do dziś
771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2018-07-30 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-07-30 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2019 okres OD 13.02.2018 DO 31.03.20192019-07-10 do dziś
2data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-09-24 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 13.02.2018 DO 31.03.20192019-07-10 do dziś
2OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-09-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.02.2018 DO 31.03.20192019-07-10 do dziś
2OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-09-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.02.2018 DO 31.03.20192019-07-10 do dziś
2OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów