TANMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000741955
Numer REGON: 380871393
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-07-30
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/511047/23/41]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-07-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-07-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 27 kod pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.07.2018 R.2018-07-30 do dziś
228.10.2019R., REP. A NR 6368/2019, NOTARIUSZ DARIUSZ NURZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 4, § 13, § 142019-11-18 do dziś
329.09.2020R., REP. A NR 4155/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZIELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §5 I §6 UMOWY SPÓŁKI2020-11-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-07-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-07-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 ZŁOTYCH2022-07-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSERWA FELIŚ2021-05-31 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ZOFIA2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSERWA2022-07-05 do dziś
2. ImionaZUZANNA2022-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH2022-07-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego55000,00 ZŁ2020-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-07-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2019-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSERWA FELIŚ2020-11-26 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ZOFIA2020-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-07-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-05-31 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-05-31 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-05-31 do dziś
482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2021-05-31 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-05-31 do dziś
647 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-05-31 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-05-31 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-05-31 do dziś
963 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2020 okres OD 30.07.2018 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
2data złożenia 16.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-16 do dziś
3data złożenia 01.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-01 do dziś
4data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.07.2018 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-16 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-01 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.07.2018 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-16 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-01 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów