ARTBOX SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000741593
Numer REGON: 121497107
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-08-01
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2018-08-01
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/21643/18/203]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-08-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTBOX SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-08-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-08-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-08-01 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. STEFANA BATOREGO nr domu 19 nr lokalu 6 kod pocztowy 31-135 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.07.2018R., NOTARIUSZ AGNIESZKA KOZEK, KANCELRAIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 1668/2018.2018-08-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-08-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2018-08-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleARTBOX SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI PROJEKT AMAADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PROJEKT AMADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 2 LIPCA 2018 ROKU.2018-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPROJEKT AMADEO, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2018-08-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000372286 2018-08-01 do dziś
5. Numer REGON1214971072018-08-01 do dziś
6. Numer NIP94521539362018-08-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROCHOWINA2018-08-01 do dziś
2. ImionaSYLWESTER2018-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-08-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-08-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-08-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-08-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-08-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2018-08-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50,00 ZŁ2018-08-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2018-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50,00 ZŁ2018-08-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2018-08-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROCHOWINA2018-08-01 do dziś
2. ImionaAGATA2018-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-08-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-08-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-08-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-08-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-08-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2018-08-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego104.900,00 ZŁ2018-08-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2018-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego104.900,00 ZŁ2018-08-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2018-08-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTBOX SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1223953372018-08-01 do dziś
4. Numer KRS0000393816 2018-08-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-08-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ JEST UPOWAŻNIONY I ZOBOWIĄZANY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ.2018-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTBOX SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1223953372018-08-01 do dziś
4. Numer KRS0000393816 2018-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-08-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-08-01 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-08-01 do dziś
382 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2018-08-01 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-08-01 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-08-01 do dziś
664 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2018-08-01 do dziś
764 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2018-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów