BONETT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000741123
Numer REGON: 380958154
Numer NIP: 9512467444
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-08-08
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2022-06-03
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/50498/21/541]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2018-08-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONETT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA2018-08-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-08-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-08-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu 39A kod pocztowy 02-672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-06-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BONETT.PL2021-01-15 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BONETT.PL2021-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123.05.2018 R., NOTARIUSZ MACIEJ MAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 7632/2018.2018-08-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-08-08 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2018-08-08 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2018-08-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2018-08-08 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji202018-08-08 do dziś
4. Wartość nominalna akcji5000,00 ZŁ2018-08-08 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2021-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2018-08-08 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii202018-08-08 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-08-08 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2018-08-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-08-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2018-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOLOVČÁK2018-08-08 do dziś
2. ImionaVÁCLAV2018-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-08-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2018-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKLAPKA2021-01-15 do dziś
2. ImionaMARTIN2021-01-15 do dziś
21. NazwiskoKULIČOVÁ2021-01-15 do dziś
2. ImionaBLANKA2021-01-15 do dziś
31. NazwiskoROMANOWSKA2021-01-15 do dziś
2. ImionaKAROLINA2021-01-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-01-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2018-08-08 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-08-08 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2018-08-08 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2018-08-08 do dziś
546 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2018-08-08 do dziś
671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2018-08-08 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-08-08 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2022-01-19 do dziś
947 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2022-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.10.2019 okres OD 23.05.2018 DO 31.12.20182019-10-24 do dziś
2data złożenia 02.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-22 do dziś
3data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-03 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 23.05.2018 DO 31.12.20182019-10-24 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-22 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.05.2018 DO 31.12.20182019-10-24 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.05.2018 DO 31.12.20182019-10-24 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-22 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów