HEAT AT HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000741070
Numer REGON: 380816419
Numer NIP: 7282831571
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-07-23
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-09-29
Sygnatura akt[RDF/428969/22/747]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEAT AT HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-07-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2018-07-23 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. KS. BISKUPA WINCENTEGO TYMIENIECKIEGO nr domu 25C nr lokalu 192 kod pocztowy 90-350 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2022-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.07.2018 R.2018-07-23 do dziś
228.07.2020 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI §1, §2, §5, §6, §14, §152020-10-13 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.09.2021 R., ZA REP A NR 3146/2021, NOTARIUSZ KATARZYNA CHAŁUPNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W OZORKOWIE, ZMIANA §2, §5, §6 UMOWY SPÓŁKI2021-10-22 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.12.2021 R., ZA REP A NR 4604/2021, NOTARIUSZ KATARZYNA CHAŁUPNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W OZORKOWIE, ZMIANA §4 UMOWY SPÓŁKI2022-03-16 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.05.2022 R., ZA REP A NR 1848/2022, NOTARIUSZ KATARZYNA CHAŁUPNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W OZORKOWIE, ZMIANA §6, §10, §13, §14, §15 UMOWY SPÓŁKI2022-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-07-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-07-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMCZAK2020-10-13 do dziś
2. ImionaNATALIA WERONIKA2020-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.000 ZŁ2022-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKITA2021-10-22 do dziś
2. ImionaMICHAŁ CZESŁAW2021-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ2021-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKI2022-09-16 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000 ZŁ2022-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-09-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego40000,00 ZŁ2021-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-07-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 50 000 ZŁ UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2022-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKI2022-09-16 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMCZAK2020-10-13 do dziś
2. ImionaNATALIA WERONIKA2020-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-07-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2018-07-23 do dziś
246 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2018-07-23 do dziś
346 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2018-07-23 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2022-03-16 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2022-03-16 do dziś
646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2022-03-16 do dziś
746 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2022-03-16 do dziś
847 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-03-16 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2022-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.08.2018 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
2data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
3data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.08.2018 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.08.2018 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów