TALENT IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000741036
Numer REGON: 380944844
Numer NIP: 7010838688
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-08-07
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2024-03-25
Sygnatura akt[RDF/587987/24/817]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALENT IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-08-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-08-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PAŃSKA nr domu 96 nr lokalu 83 kod pocztowy 00-837 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-01-19 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@TALENTIN.PL2018-08-07 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.TALENTIN.PL2018-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.07.2018 R., REP. A NR. 9428/2018, NOTARIUSZ JAN JODŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2018-08-07 do dziś
224.09.2018R., REP. A NR 12792/2018, NOTARIUSZ FABIAN WAWRZYNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 20 UST. 42019-01-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-08-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-08-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARPIŃSKI2018-08-07 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN MAREK2018-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały342 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.200,00 ZŁ2021-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego36000,00 ZŁ2018-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-08-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2018-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARPIŃSKI2018-08-07 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN MAREK2018-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-08-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2018-08-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2018-08-07 do dziś
278 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2018-08-07 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-08-07 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-08-07 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2018-08-07 do dziś
662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2018-08-07 do dziś
773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2018-08-07 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2018-08-07 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.09.2020 okres OD 07.08.2018 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
2data złożenia 08.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-08 do dziś
3data złożenia 19.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
4data złożenia 06.09.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-06 do dziś
5data złożenia 25.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.08.2018 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-08 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-06 do dziś
5OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.08.2018 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów