BOOMBIT SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000740933
Numer REGON: 221062100
Numer NIP: 9571040747
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-07-23
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2022-06-24
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/12126/22/306]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2018-07-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 221062100 NIP 95710407472018-07-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOMBIT SPÓŁKA AKCYJNA2018-07-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-07-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2018-07-23 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. ZACNA nr domu 2 kod pocztowy 80-283 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2018-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu109.07.2018 R., REPERTORIUM A NR 6319/2018, KANCELARIA NOTARIALNA IZABELA FAL - NOTARIUSZ, UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 35, 80-360 GDAŃSK, PROTOKÓŁ SPORZĄDZONY PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO GRETĘ WIŚNIEWSKĄ2018-07-23 do dziś
207-08-2018 R., REPERTORIUM A NR 7565/2018, KANCELARIA NOTARIALNA IZABELA FAL - NOTARIUSZ, ULICA BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 35, 80-360 GDAŃSK, PROTOKÓŁ SPORZĄDZONY PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO GRETĘ WIŚNIEWSKĄ ZMIENIONO § 6 STATUTU SPÓŁKI, DODANO § 6A STATUTU SPÓŁKI2018-12-20 do dziś
37-08-2018 ROKU, REPERTORIUM A NR 7565/2018, ZASTĘPCA NOTARIALNY GRETA WIŚNIEWSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZ IZABELI FAL, PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ IZABELA FAL - NOTARIUSZ PRZY UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO NR 35, 80-360 GDAŃSK, UCHWAŁA NR 2, W ZWIĄZKU Z 21-02-2019 ROKU, REPERTORIUM A NR 1099/2019, ZASTĘPCA NOTARIALNY GRETA WIŚNIEWSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZ IZABELI FAL, PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ IZABELA FAL - NOTARIUSZ PRZY UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO NR 35, 80-360 GDAŃSK UCHWAŁA NR 3, ZMIENIONO §6 STATUTU SPÓŁKI. 27-04-2019 ROKU, REPERTORIUM A NR 3175/2019, ZASTĘPCA NOTARIALNY GRETA WIŚNIEWSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZ IZABELI FAL, PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ IZABELA FAL - NOTARIUSZ PRZY UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO NR 35, 80-360 GDAŃSK UCHWAŁA ZARZĄDU NR 1, ZMIENIONO (POPRZEZ DOOKREŚLENIE) § 6 STATUTU SPÓŁKI2019-05-22 do dziś
421.02.2019R., REPERTORIUM A NR 1099/2019, GRETA WIŚNIEWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZ IZABELI FAL, KANCELARIA NOTARIALNA IZABELA FAL NOTARIUSZ W GDAŃSKU, UL. KRZYWOUSTEGO 35, GDAŃSK. W STATUCIE SPÓŁKI ZMIENIONO §8 PKT.2, DODANO §6B ORAZ §6C STATUTU.2019-08-12 do dziś
527.08.2020 R., REPERTORIUM A NR 7463/2020, GRETA WIŚNIEWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZ IZABELI FAL, KANCELARIA NOTARIALNA IZABELA FAL NOTARIUSZ W GDAŃSKU, UL. KRZYWOUSTEGO 35, GDAŃSK ZMIENIONO §6 ORAZ §12 UST.1 STATUTU SPÓŁKI2020-11-23 do dziś
624.06.2021R., REPERTORIUM A NR 3673/2021, GRETA WIŚNIEWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZ IZABELI FAL. KANCELARIA NOTARIALNA IZABELA FAL NOTARIUSZ W GDAŃSKU, UL. KRZYWOUSTEGO 35, GDAŃSK. ZMIENIONO §13 UST. 22 ORAZ §15 STATUTU SPÓŁKI2021-07-20 do dziś
721.04.2022R. REPERTORIUM A NR 2482/2022, GRETA WIŚNIEWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZ IZABELI FAL, KANCELARIA NOTARIALNA IZABELA FAL NOTARIUSZ W GDAŃSKU, UL. POMORSKA 19A, GDAŃSK DODANO § 6D I § 6E2022-05-10 do dziś
810.06.2022R. REPERTORIUM A NR 3137/2022, GRETA WIŚNIEWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZ IZABELI FAL, KANCELARIA NOTARIALNA IZABELA FAL NOTARIUSZ W GDAŃSKU, UL. POMORSKA 19A, GDAŃSK; ZMIENIONO §6, UCHYLONO §6A2022-06-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-07-23 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2018-07-23 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2018-07-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2018-07-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA AKCYJNA POD FIRMĄ BOOMBIT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ AIDEM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ AIDEM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU Z DNIA 9 LIPCA 2018 ROKU.2018-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAIDEM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2018-07-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2018-07-23 do dziś
3. Numer w rejestrze0000361277 2018-07-23 do dziś
5. Numer REGON2210621002018-07-23 do dziś
6. Numer NIP95710407472018-07-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6750000,00 ZŁ2022-05-10 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji135000002022-05-10 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,50 ZŁ2018-07-23 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego6750000,00 ZŁ2022-05-10 do dziś
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego392500,00 ZŁ2022-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2018-07-23 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii60000002018-07-23 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneUPRZYWILEJOWANIE 6.000.000 AKCJI CO DO GŁOSU, W TEN SPOSÓB, ŻE JEDNA AKCJA SERII A DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI2018-07-23 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2018-07-23 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii60000002018-07-23 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-07-23 do dziś
31. Nazwa serii akcjiSERIA C2019-05-22 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii13000002019-05-22 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-05-22 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2020-01-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1200002020-01-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-01-21 do dziś
51. Nazwa serii akcjiF2022-05-10 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii800002022-05-10 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-05-10 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2018-07-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-07-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2018-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERTKIEWICZ2019-10-28 do dziś
2. ImionaMAREK PAWEŁ2019-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-10-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJARZ2018-07-23 do dziś
2. ImionaMARCIN KRZYSZTOF2018-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-07-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDA CUNHA SARAIVA SOARES2018-07-23 do dziś
2. ImionaANIBAL JOSE2018-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-07-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2018-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCHMIELEWSKI2020-07-31 do dziś
2. ImionaMARCIN2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-31 do dziś
21. NazwiskoSZABLEWSKA OLEJARZ2018-07-23 do dziś
2. ImionaKAROLINA2018-07-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-23 do dziś
31. NazwiskoNAPIÓRKOWSKI2018-07-23 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2018-07-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-23 do dziś
41. NazwiskoOKOŃ2018-07-23 do dziś
2. ImionaSZYMON PIOTR2018-07-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-23 do dziś
51. NazwiskoMARKOWSKI2018-07-23 do dziś
2. ImionaJACEK ALAN2018-07-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoFAL2021-02-03 do dziś
2. ImionaARTUR ANDRZEJ2021-02-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA MIESZANA (ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA), O KTÓREJ MOWA W ART. 109[4] §1 [1] KODEKSU CYWILNEGO. UDZIELONA PROKURA UPOWAŻNIA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. DO WAŻNOŚCI DOKONANEJ CZYNNOŚCI PRAWNEJ WYMAGA SIĘ DZIAŁANIA PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.2021-02-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2018-07-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2018-07-23 do dziś
246 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2018-07-23 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-07-23 do dziś
458 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2018-07-23 do dziś
559 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2018-07-23 do dziś
659 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2018-07-23 do dziś
761 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2018-07-23 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-07-23 do dziś
962 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2018-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
2data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
3data złożenia 04.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
4data złożenia 04.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
5data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
6data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
7data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
8data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów