GSMA 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000740893
Numer REGON: 380809081
Numer NIP: 7471911041
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-07-23
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-10-18
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/7103/22/809]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-07-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSMA 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-07-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-07-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat BRZESKI gmina BRZEG miejscowość BRZEG2018-07-23 do dziś
2. Adresmiejscowość BRZEG ulica UL. SZKOLNA nr domu 22 kod pocztowy 49-300 poczta BRZEG kraj POLSKA 2018-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuGSMA 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W BRZEGU ODDZIAŁ W ŚWIDNICY2018-07-23 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA2018-07-23 do dziś
3. Adresmiejscowość ŚWIDNICA ulica AL. NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 14 kod pocztowy 58-100 poczta ŚWIDNICA kraj POLSKA 2022-10-18 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.03.2018R. REP. A NR 1663/2018, NOTARIUSZ WŁADYSŁAW DUDUŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY2018-07-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-07-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK BIL2018-07-23 do dziś
2. ImionaHELENA2018-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-07-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-07-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-07-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-07-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-07-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.990,00 ZŁ2018-07-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.990,00 ZŁ2018-07-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.990,00 ZŁ2018-07-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-07-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGSMA 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3698226442018-07-23 do dziś
4. Numer KRS0000738237 2018-07-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-07-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ GSMA 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BRZEGU, KTÓRY MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2018-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGSMA 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3698226442018-07-23 do dziś
4. Numer KRS0000738237 2018-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy188 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2018-07-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2018-07-23 do dziś
270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2018-07-23 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-07-23 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-07-23 do dziś
587 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2018-07-23 do dziś
685 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2018-07-23 do dziś
788 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2018-07-23 do dziś
888 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.03.2019 okres OD 23.07.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
2data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-11 do dziś
3data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
4data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212022-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.07.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-11 do dziś
3OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 30.04.20212022-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.07.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów