INTEC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000740560
Numer REGON: 380805462
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-07-22
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-05-11
Sygnatura akt[KO.IX NS-REJ.KRS/3027/23/673]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-07-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-07-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-07-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat DRAWSKI gmina ZŁOCIENIEC miejscowość ZŁOCIENIEC2018-07-22 do dziś
2. Adresmiejscowość ZŁOCIENIEC ulica UL. 5 MARCA nr domu 9 kod pocztowy 78-520 poczta ZŁOCIENIEC kraj POLSKA 2018-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.06.2018R. REP. A NR 2741/2018 - NOTARIUSZ WITOLD OŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ZŁOCIEŃCU.2018-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-07-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWADEWITZ2018-07-22 do dziś
2. ImionaENRICO2018-07-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-07-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-07-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-07-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-07-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-07-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2018-07-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2018-07-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2018-07-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-07-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTEC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3659533552018-07-22 do dziś
4. Numer KRS0000648589 2018-07-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORYSIEWICZ2018-07-22 do dziś
2. ImionaROBERT2018-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-07-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-07-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-07-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2018-07-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2018-07-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2018-07-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-07-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-07-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ.KOMPLEMENTARIUSZ JEŚLI NIE JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ, REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZA.2018-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTEC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3659533552018-07-22 do dziś
4. Numer KRS0000648589 2018-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2018-07-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2018-07-22 do dziś
228 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2018-07-22 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-07-22 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-07-22 do dziś
582 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2018-07-22 do dziś
696 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-07-22 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-07-22 do dziś
878 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2018-07-22 do dziś
933 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ2018-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.10.2020 okres OD 24.07.2018 DO 31.12.20182020-10-06 do dziś
2data złożenia 13.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-13 do dziś
3data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
4data złożenia 06.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-06 do dziś
5data złożenia 03.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.07.2018 DO 31.12.20182020-10-06 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-06 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów