ART LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000740554
Numer REGON: 380754500
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-07-13
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[RDF/306947/21/838]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaART. LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-07-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-07-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica MACIEJKOWA nr domu 48 kod pocztowy 31-336 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.07.20182018-07-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-07-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-07-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANUSZKIEWICZ2018-07-13 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MAŁGORZATA2018-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN2018-07-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-07-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLMA2018-07-13 do dziś
2. ImionaMAREK LEOPOLD2018-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN2018-07-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-07-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-07-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANUSZKIEWICZ2018-07-13 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MAŁGORZATA2018-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-07-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLMA2018-07-13 do dziś
2. ImionaMAREK LEOPOLD2018-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-07-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy190 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2018-07-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy159 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2018-07-13 do dziś
270 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2018-07-13 do dziś
393 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2018-07-13 do dziś
490 0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2018-07-13 do dziś
577 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2018-07-13 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2018-07-13 do dziś
785 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2018-07-13 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-07-13 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.03.2021 okres OD 13.07.2018 DO 30.09.20182021-03-12 do dziś
2data złożenia 30.06.2021 okres OD 13.07.2018 DO 31.12.20192021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.07.2018 DO 30.09.20182021-03-12 do dziś
2OD 13.07.2018 DO 31.12.20192021-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.07.2018 DO 30.09.20182021-03-12 do dziś
2OD 13.07.2018 DO 31.12.20192021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów