APTEKA RODZINNA STAWIŃSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000740282
Numer REGON: 364848343
Numer NIP: 9492209258
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-07-23
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2023-09-27
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/5153/23/275]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2018-07-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 364848343 NIP 94922092582018-07-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA RODZINNA STAWIŃSCY SPÓŁKA JAWNA2018-07-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-07-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWSKI gmina LELÓW miejscowość LELÓW2018-07-23 do dziś
2. Adresmiejscowość LELÓW ulica PLAC PARTYZANTÓW nr domu 20 kod pocztowy 42-235 poczta LELÓW kraj POLSKA 2018-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.04.2018 R.2018-07-23 do dziś
231.08.2023 R. - ZMIENINO: § 6 UST. 3, § 10 UST. 1, DODANO: § 6 UST. 4; 01.09.2023 R. - ZMIENIONO: § 6 UST. 3, § 10 UST. 12023-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-07-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2018-07-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z UCHWAŁĄ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI APTEKA RODZINNA STAWIŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 11.04.2018 R. U NOTARIUSZA IWONY SZABELSKIEJ W KANCELARII PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 152 LOK. 6.2018-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA RODZINNA STAWIŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2018-07-23 do dziś
3. Numer w rejestrze0000625548 2018-07-23 do dziś
5. Numer REGON3648483432018-07-23 do dziś
6. Numer NIP94922092582018-07-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAWIŃSKI2018-07-23 do dziś
2. ImionaADAM2018-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-07-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-07-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAWIŃSKA2023-09-27 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2023-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-09-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-09-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-09-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-09-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-07-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH SPRAWACH2018-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAWIŃSKA2023-09-27 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2023-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAWIŃSKI2018-07-23 do dziś
2. ImionaADAM2018-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-07-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-07-23 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-07-23 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 23.07.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-28 do dziś
4OD 02.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów