DOCTOR FORKLIFT - R. PRZYDANEK, M. SKIBIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000740243
Numer REGON: 380759822
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-07-12
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-03-31
Sygnatura akt[RDF/195005/20/373]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2018-07-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOCTOR FORKLIFT - R. PRZYDANEK, M. SKIBIŃSKI SPÓŁKA JAWNA2018-09-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-07-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina DOPIEWO miejscowość DOPIEWIEC2018-09-06 do dziś
2. Adresmiejscowość DOPIEWIEC ulica UL. SZKOLNA nr domu 50 kod pocztowy 62-070 poczta DOPIEWO kraj POLSKA 2018-09-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@DOCTORFORKLIFT.PL2018-09-06 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.DOCTORFORKLIFT.PL2018-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123 KWIETNIA 2018 R.2018-07-12 do dziś
2ANEKSEM Z DNIA 30 LIPCA 2018 R. ZMIENIONO §2 I §3 UMOWY SPÓŁKI2018-09-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-07-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYDANEK2018-07-12 do dziś
2. ImionaROMAN2018-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-07-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-07-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-07-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-07-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIBIŃSKI2018-07-12 do dziś
2. ImionaMARCIN2018-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-07-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-07-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-07-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ MARCIN SKIBIŃSKI ŁĄCZNIE Z ROMANEM PRZYDANKIEM.2018-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYDANEK2018-07-12 do dziś
2. ImionaROMAN2018-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIBIŃSKI2018-07-12 do dziś
2. ImionaMARCIN2018-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2018-07-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-07-12 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2018-07-12 do dziś
345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-07-12 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-07-12 do dziś
558 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2018-07-12 do dziś
627 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2018-07-12 do dziś
726 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH2018-07-12 do dziś
828 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2018-07-12 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów