„ASSET IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000739776
Numer REGON: 380725639
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-07-10
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-06-24
Sygnatura akt[RDF/210291/20/52]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-07-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASSET IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-07-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-07-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-07-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. LUDWIKA KONDRATOWICZA nr domu 37 kod pocztowy 03-285 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.09.2017 R., REP. A NR 1942/2017, NOTARIUSZ MATEUSZ ROMPALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU2018-07-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-07-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUNIDEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA2018-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1414125262018-07-10 do dziś
4. Numer KRS0000454437 2018-07-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-07-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.900,00 ZŁ2018-07-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.900,00 ZŁ2018-07-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.900,00 ZŁ2018-07-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-07-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1406960422018-07-10 do dziś
4. Numer KRS0000226688 2018-07-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMONDAY DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA2018-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3010547672018-07-10 do dziś
4. Numer KRS0000323647 2018-07-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-07-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.900,00 ZŁ2018-07-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.900,00 ZŁ2018-07-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.900,00 ZŁ2018-07-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-07-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-07-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKĘ POD FIRMĄ: IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, W SPOSÓB OKREŚLONY W UMOWIE TEJŻE SPÓŁKI.2018-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1406960422018-07-10 do dziś
4. Numer KRS0000226688 2018-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-07-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-07-10 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-07-10 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2018-07-10 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-07-10 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-07-10 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-07-10 do dziś
743 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-07-10 do dziś
871 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2018-07-10 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2019 okres OD 10.07.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
2data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.07.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów